Vedtekter

  VEDTEKTER FOR BREKSTAD BÅTKLUBB

   
  Vedtatt på stiftelsesmøte 23. april 1993
  Endret på årsmøte 4. februar 1997
  Endret på ekstraordinært årsmøte 30. september 2003
  Endret på årsmøtet 20. mars 2006
  Endret på årsmøtet 19. mars 2007
  Endret på årsmøtet 10. april 2015
  Endret på årsmøtet 25. mars 2019
  Endret på årsmøtet 17. januar 2020
  Endret på årsmøte 25. august 2021
   
    
  § 1. Brekstad Båtklubb er en forening hvor båteiere og båtinteresserte i Ørland kan bli medlemmer. Klubbens formål er å gi medlemmene anledning til å drive sin hobby i organiserte former og samtidig arbeide for båtsakens fremme i Ørland og omegn.
   
  § 2. De til enhver tid gjeldende medlemmer plikter å samarbeide for klubbens fremme og delta i vedlikeholdet av klubbens hus, landganger/flytebrygger, utriggere og installasjoner for vann og strøm.
  Klubbens dugnadsreglement inkludert eventuelle sanksjoner, fastsettes av årsmøtet.
   
  § 3 Medlemskontingent, havneavgift og andre avgifter for kommende år fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Betalingsfrist er 1. mai. Dersom denne frist ikke overholdes, disponerer klubben plassen dette året.
  Dersom et medlem ikke betaler kontingenten og/eller havneavgift innen 1. mai eller etter 14 dager etter rekommandert påkrav, mister denne sine rettigheter i klubben og båtplassen.
   
  § 4 Klubben ledes av et styre som består av:
  - Leder
  - Nestleder/sekretær
  - kasserer
  - 1 styremedlem
  - havneformann
  - 1 varamedlem til styret
   
  Beslutningsdyktig styre må bestå av minst 4 medlemmer. Beslutning fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.
  Styret velges for 2 år av årsmøtet, men slik at skifte av leder, 1 styremedlem, kasserer, havneformann og 1 varamedlem skjer et år, mens skifte av nestleder, havneformann og varamedlem skjer neste år.
  Videre velger årsmøtet:
  - Havnekomite medlem 2 år
  - Havnekomite medlem 2 år
  - Revisor 2 år
  - Revisor vara 2 år
  - Valgkomite leder 1 år
  - Valgkomite medlem 1 år
  - Valgkomite vara 1 år
   
  Styret har anledning til å velge aksjonsgrupper/komiteer
  § 5 Formannen forestår den daglige ledelse av klubben. Han leder styrets møter og forhandlinger dersom ikke annet bestemmes.
   
  § 6 Kasserer fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Pengemidler som ikke er nødvendige for den daglige drift av klubben, settes inn i bank som styret har avtale med. Disse midler kan ikke tas ut av banken uten ved formannens og kassererens underskrift.
   
  § 7 Sekretæren fører en nøytral og upartisk protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med formannen ivareta klubbens korrespondanse, og videre sørge for at lokalpresse får referater etc.
   
  § 8 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15. februar og skal bekjentgjøres minimum 14 dager før møtet. Forslaget til årsmøtet skal være styret i hende senest 8 dager før møtet.
  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.
  Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller at minst 10 % av medlemmene forlanger det.
   
  § 9 Medlemsmøte holdes så ofte som styret finner det nødvendig, men minst 1 møte i april/mai. Kun medlemmer har adgang til klubbens møter. Styret kan dog dispensere fra dette.
   
  § 10 Utelukkelse (suspensjon eller eksklusjon) av et medlem kan foretas av styret når:
  1. ikke er lojal mot de vedtekter som gjelder for klubben.
  2. ved agitasjon eller annen ukameratslig opptreden skader klubbens interesser.
   
  § 11 Såfremt 5 medlemmer vil fortsette klubbens virke, kan den ikke oppløses.
  Oppløsning må besluttes av klubben med absolutt flertall.
   
  § 12 Vedtektsendringer skal behandles og vedtas på årsmøtet. Vedtak skal ha minst 2/3 flertall.
   
  § 13 Bestemmelser om andelsbrev og leieforhold
  1. Havneanlegget, båtplassene og områdets infrastruktur er klubbens eiendom.
  2. Båtplassene inndeles i 3 kategorier i forhold til størrelsen og har betegnelsen stor-, mellomstor-, eller liten båtplass.
  3. Det tegnes et andelsbrev for hver båtplass. Andelsbrevet utstedes i båteierens navn med påtegning om pris og plassenes kategori.
  Et andelsbrev gir en båteier (heretter kalt leietaker) rett og plikt til å leie en båtplass i Brekstad Båtklubb (heretter kalt utleier) Leieforholdet er tidsubestemt. Leietaker kan ikke si opp leieforholdet med mindre leietakerens andelsbrev skifter eier og den nye leietakeren har overtatt andelsbrevet i sitt navn. Leietaker blir i så fall fri sine forpliktelser fra det tidspunkt ny leietaker tiltreder leieforholdet og eventuelle leierestanser og andre økonomiske forpliktelser er betalt.
  5. Andelsbrev kan overdras i rett ned- eller oppadstigende slektslinje

  Ny andelseier må være medlem av klubben.